STUDENT COUNCIL 2021-2022
Student Council Member Student Council Post
Shubham Bajaj President
Garvit Ratadiya General Secretary/HAS
Ayush Beliya Treasurer
Dave Soham Naresh Alumni Secretary
Abhimanyu Yadav Sports Secretary
Rudraksh Agarwal Cultural Secretary
Aadhira A Library Representative
Sashank Vaibhav Allu IT Representative
Abhilash Maji ER Secretary
Kanak Jangid ER Secretary
Atif Ahmed MBA Representative
Charupreet Kaur MBA Representative
Hita Agarwal MBA Representative
Vaibhav Yadav MBA Representative
Harshit Jain Placement Representative
Lovely Chopra Placement Representative
Debayan Ganguly Placement Representative
Akhil Sachan Placement Representative
Sidharth P Jacob Placement Representative
Maria Rose Joseph STEP Representative
Jay Parikh WH Hostel Representative
Kushagra Nigam WH Mess Representative
L Athul Murali OH Hostel Representative
Mukesh kumar Pradhan OH Mess Representative
Het Mauwalla LVH Hostel Representative
Aditi Agrawal LVH Mess Representative
Parikshit Suman MBAex Representative
Harsh Jha MBAex Representative
Smit Prakash FP Representative
Anamitra Khan FP Representative
ISG Heads
2021-2022
Saud Ahmad Sanketh Mahajan