Aakash Verma

22BM6JP01

Abhirup Saha

22BM6JP02

Abhishek Garg

22BM6JP03

Abhishek Kanwal

22BM6JP04

Aishwary Srivastava

22BM6JP05

Amrita Mandal

22BM6JP06

Ankit Sonkusare

22BM6JP07

Anurag Shukla

22BM6JP08

Aravintha Kannan T

22BM6JP09

Arpan Singh

22BM6JP10

Avinash G

22BM6JP11

Avinash Kumar

22BM6JP12

Ayushi Kumari

22BM6JP13

Ayushmaan Yadav

22BM6JP14

Bhavaraju Nikhil Kanth Goutham

22BM6JP15

Diwakar Babu Kaveti

22BM6JP16